Beleidsplan

1. Voorwoord

Het is niet de bedoeling dat dit beleidsplan in een la verdwijnt en daar ligt te verstoffen. Het is de bedoeling dat dit beleidsplan een kader vormt en een toetssteen is voor ons denken en handelen. En met ‘ons’ wordt niet alleen de kerkenraad bedoelt, maar allen die zich verbonden voelen met onze gemeente. Daarom zal dit beleidsplan regelmatig voorgelegd worden aan de gemeente en worden besproken.

Dat het een discussie uitlokt is alleen maar goed, dan komen de letters van dit plan pas echt tot leven!

2. Wie zijn wij, wat is onze identiteit?

 De Herv.Gem. “Immanuël” behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente ontmoet elkaar in de Gasthuiskapel in de Kerkstraat 15 te Tholen welke gehuurd wordt van de burgerlijke gemeente. De gemeente bestaat uit oudere-actieve-leden en jongere-niet of minder actieve-leden (± 230 leden). Er is een kern van betrokken en actieve lidmaten (± 50 personen).

We zijn een pluriforme gemeente, veelkleurig en veelzijdig met respect voor ieders geloofsbeleving, daardoor een gemeente die zich kenmerkt door “eenheid in verscheidenheid”. Zij staat open voor verandering binnen de kerk, liturgie en samenleving, waarbij de Bijbel als Woord van God tot inspiratie dient voor het dagelijkse leven en onze plaats in de samenleving. We willen ons geloof in God, Jezus Christus en de Heilige Geest belijden en vieren in de zondagse eredienst en ervaren dit als “hart van het gemeente zijn”. De christelijke kerk is gebaseerd op Gods weg met Israël en op de geloofsbeweging die door Jezus Christus in gang is gezet en tot navolging oproept. Onze gemeente laat zich inspireren door de Bijbel (NBV en andere vertalingen) als gezamenlijke bron.

 

Onze  gemeente kan (ook) mensen aanspreken die zich om wat voor reden dan ook niet thuis voelen in de andere kerken in en op Tholen maar wel verbonden willen zijn met een gemeente waar ze zich qua geloofsbeleving thuis voelen.

 3.Wat is onze missie?

 We willen jong en oud uit de stad Tholen en van het eiland Tholen een plek bieden om samen met anderen het christelijke geloof te belijden en te beleven, waarbij wederzijds respect voor elkaars overtuiging vanzelfsprekend is.

4. Wat is ons algemene doel

 De Herv. Gem. ‘Immanuël’  wil zich profileren als een gemeente, waarin jong en oud zich thuis voelen en als een gemeente waarin gastvrijheid, vorming en toerusting en pastorale zorg centraal staan.

Toelichting:

“Een gastvrije gemeente”

We willen een gastvrije en laagdrempelige gemeente zijn voor zowel eigen leden als niet-leden. Deze gastvrijheid geldt niet alleen voor de kerkdienst op zondag (de belangrijkste samenkomst in de week) maar ook tijdens andere doordeweekse activiteiten. Maar bovenal willen wij dat iedereen, jong en oud, zich thuis voelt in onze gemeente.

“Een vormende gemeente voor jong en oud”

We willen  “Vorming en Toerusting” als een belangrijke pijler ontwikkelen  in ons streven om als een echte gemeenschap op zoek te gaan naar wat God (met ons) wil, niet alleen als gemeente maar ook als individu. Samen willen we de zoektocht gaan om te ontdekken wat ons verbindt met God, de Eeuwige en de Levende die met ons meegaat. In de ontmoeting met elkaar en vanuit de bronnen van de Schrift willen we leren en Christus ervaren als bron en inspiratie voor ons dagelijkse handelen.

“Een gemeente die de leden met pastorale zorg omringt”

Voor alle leden maar vooral de ouderen en de mensen die in nood verkeren  willen we onze pastorale zorg handhaven en waar nodig en gewenst verbeteren. Het pastoraat zien we als cement in de gemeente. Zonder pastoraat geen onderlinge betrokkenheid. We willen als gemeente herkenbaar aanwezig zijn. Oog en oor hebben voor de nood van mensen (leden en niet-leden), dichtbij en ver weg.

5. Wat zien wij als voorwaarden om dit doel te realiseren?

Drie voorwaarden kunnen genoemd worden:

Voor de continuïteit van onze gemeente is het van belang dat er gemeenteleden in de gemeente zich willen inzetten voor het kerkenwerk en verantwoordelijkheid durven nemen.

  1. Meer aandacht voor communicatie is essentieel om herkenbaar naar buiten te kunnen treden. Andere aspecten die we onder communicatie willen rangschikken zijn: naar elkaar luisteren, verdraagzaam zijn en ruimte bieden voor verschillende inzichten en opvattingen.
  2. Daarnaast is voor de continuïteit ook een gezonde financiële ontwikkeling noodzakelijk.

6. De voornaamste actie- en aandachtspunten

Aandachtspunt 1: “een gastvrije gemeente”

Meer aan de weg timmeren door een publieke website en een informatie brochure van onze gemeente en alle mogelijkheden aangrijpen om niet alleen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten maar vooral de interesse van zoveel mogelijk mensen voor onze gemeente op te wekken. Maar ook door vermelding in de Thoolse gemeentegids, door publicaties in de regionale pers over de diverse activiteiten binnen onze gemeente, door de jaarlijkse Thoolse braderie aan te grijpen om onze deuren voor iedereen op een laagdrempelige wijze te openen en onszelf te presenteren als een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is, niet alleen tijdens de kerkdiensten op zondag (de belangrijkste samenkomst in de week) maar ook tijdens andere doordeweekse activiteiten die worden ontwikkeld. We willen ook proberen om de participatie en de binding van meer jeugdigen bewerkstelligen door het organiseren van activiteiten die bij hun belevingswereld aansluit en hun interesse voor onze gemeente wekt.

Aandachtspunt 2: “een vormende gemeente voor jong en oud”

Meer aandacht voor vorming en toerusting door het (naast de reguliere kerkdiensten) organiseren van bijeenkomsten waarin we als een echte gemeenschap op zoek gaan naar wat God (van ons) wil, niet alleen als individu maar ook als gemeente. Te denken valt aan zogenaamde groothuisbezoeken, of bijbelstudies of themabijeen-komsten. Eventueel kunnen deze bijeenkomsten samen worden georganiseerd met andere kerkgemeenschappen binnen onze regio. Tijdens deze bijeenkomsten willen we jeugdigen, jonge ouders en ouderen vormen en toerusten om vanuit het geloof beter te leren omgaan met de (levens)vragen waar ze mee te maken hebben, of zelfs mee worstelen. Vragen die te maken hebben met het opvoeden van kinderen, maar ook met het omgaan met ziekte, rouw en verlies, vragen die te maken hebben met ieders positie in de huidige maatschappij. Wat betreft de kerkdiensten neemt de Liturgiecommissie een speciale positie in.

 Aandachtspunt 3: “een gemeente die de leden met pastorale zorg omringt”

 We willen als gemeente herkenbaar aanwezig zijn. Met meeleven, gebed, een bloemetje, een bezoek tijdens die momenten waarop mensen behoefte hebben aan aandacht, een arm om hun schouder, een goed gesprek. We willen oog en oor hebben voor de nood van mensen (leden en niet-leden), dichtbij en ver weg. We kunnen deze ambitie alleen verwezenlijken als er sprake is van een goed communicatie-en informatienetwerk en een goede bereikbaarheid. De predikant neemt wat betreft de pastorale zorg een centrale positie in en wordt daarbij bijgestaan door de leden van de kerkenraad, de pastorale bezoekersgroep en andere leden van onze gemeente.

De gemeenteleden worden zonodig en gewenst geïnformeerd over het wel en wee van de gemeenteleden door de stukjes in het contactblad. Ook door de bloemendienst en het verjaardagsfonds willen we de gemeenteleden het gevoel  geven dat ze gezien en gehoord worden tijdens de belangrijke momenten in hun leven. Met name de pastorale zorg is een zaak die alleen vorm en inhoud kan krijgen door de inzet en de betrokkenheid van alle gemeenteleden, dus iedereen!. We willen ook als kerkenraad actief uitdragen dat we ook  van de gemeenteleden iets verwachten. Het is niet alleen ontvangen, maar ook geven (uiteraard rekeninghoudend met ieders mogelijkheden en beperkingen).

Aandachtspunt 4: een financiëel gezonde gemeente

Er zijn zorgen op financiëel gebied. Het aantal meelevende gemeenteleden / kerkgangers is door de vergrijzing en door weinig nieuwe (jonge) aanwas aan het verminderen en dat heeft uiteraard gevolgen voor de inkomsten, terwijl er aan de uitgaven weinig valt te bezuinigen. Veel van wat er binnen onze gemeente gedaan en gerealiseerd wordt is het resultaat van vrijwilligerswerk, dus onbetaald werk. Het is belangrijk om ons dat te realiseren en deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het houden van een jaarlijkse barbecue-avond voor al deze vrijwilligers is een goed initiatief geweest en het verhoogt bovendien de onderlinge betrokkenheid. De inkomsten worden vooral verkregen door de collecte-opbrengsten en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. We hopen dat we de collecte-opbrengsten wat zien stijgen door een verhoogd aantal kerkgangers als gevolg van een ‘eigen’ predikant, en verder is het zaak om door middel van informatiebrieven en stukjes in het contactblad de leden te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Dit alles neemt niet weg dat we realistisch moeten zijn wat betreft de toekomst: het is niet ondenkbaar dat we op termijn genoodzaakt zullen zijn om te zoeken naar een meer intensievere samenwerking met andere gemeenten, om ons hoofd in financiële zin boven water te houden.

 

Tholen, januari 2016