Algemene informatie

Voorwoord.

Tholen kent veel kerken en Geloofsgemeenschappen. Mede daardoor is het voor sommige nieuwkomers lastig om te bepalen, welke kerkelijke gemeente  het beste aansluit bij hun geloofsbeleving. Door middel van deze informatie willen wij graag uw aandacht vestigen op onze PKN-gemeente Immanuël.  Wij hopen dat u hierdoor gemotiveerd wordt om eens een kerkdienst bij te wonen of nader met ons kennis te maken.  U bent van harte welkom!

De Kerkenraad.

Iets over ons  kerkgebouw.

De Ned. Hervormde Gemeente Immanuël kerkt in de fraaie uit de 15e eeuw daterende St Laurens Gasthuiskapel. Als je door de vrij smalle winkel-straat (Kerkstraat) loopt verwacht je eigenlijk niet dat  hier een kerkgebouw tussen de winkelpanden te vinden is. Je loopt er bijna zo aan voorbij. Maar als je het poortje binnengaat  kom je ineens op een mooi binnenplaatsje. Deze binnenplaats is van onschatbare waarde voor de na-kerkelijke  contacten, zoals het gezamenlijk koffiedrinken, het paasontbijt,  de jaarlijkse braderiestand en de jaarlijkse vrijwilligersbarbecue, om maar een greep te doen uit de vele activiteiten die hier in de open lucht georganiseerd worden. Lopen we het kerkgebouw binnen dan treffen we naast een keukentje en een klein zaaltje (dat gebruikt wordt als consistoriekamer c.q. vergaderruimte) de sfeervolle ruimte aan waar wij onze kerkdiensten houden en waar ook andere activiteiten plaatsvinden. Deze ruimte biedt  plaats aan ongeveer 80 bezoekers. De wanden zijn versierd met wandkleden die allen betrekking hebben op  het verhaal van De Verloren Zoon, een bekende gelijkenis uit de Bijbel. Kortom, een accommodatie om trots op te zijn! Wilt u de Gasthuiskapel huren voor een activiteit: neem dan contact op met koster Cor Almekinders (zie: contactgegevens).

De kerkgemeente.

In oktober 1952 werd besloten de “Hervormde Vereniging Kerkelijk Leven” op te richten. Deze vereniging  begon aanvankelijk eens in de veertien dagen een kerkdienst te houden op de woensdagavond. De groep werd echter steeds groter en na een tijdje werden er ook kerkdiensten op zondag gehouden, eerst  ’s middags om 5 uur,  maar al gauw ook om 10.00 uur. Toen ook ontstond het verlangen een zogenaamde  Buitengewone Wijkgemeente  in wording (B.W.i.w.)  te gaan vormen. We hadden wel kerkdiensten, maar sacramenten mochten niet bediend worden. Dit zag men als een tekortkoming, temeer daar er verschillende mensen, die niet uit Tholen kwamen onze diensten gingen bezoeken en tegen zo’n situatie wel erg vreemd aankeken. Toen de mogelijkheid  zich voordeed om een B.W.i.w. te vormen zonder de noodzaak een predikant te beroepen, werd besloten dit bij de synode aan te vragen. Nadat hiervoor alle formaliteiten waren vervuld, kregen we op 28 februari 1973 toestemming tot het fungeren als B.W. i.w. Later werd vergunning verkregen om in plaats van B.W.i.w. een deelgemeente te worden en tenslotte genoemd te worden: Hervormde Gemeente.  Als extra kozen we  de naam Immanuël, wat betekent  “God is met ons”. Het aantal gemeenteleden is in 2016 iets minder dan 300, daarmee vallen we in de categorie ‘kleine gemeente’.

Organisatie van het kerkenwerk.

Binnen de kerkenraad zijn drie geledingen namelijk ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vergadert elke maand met uitzondering van de vakantiemaand. Er bestaan diverse ondersteunende werkgroepen zoals  een Liturgiecommissie, een Financiële Commissie en een Pastorale Groep voor het bezoekerswerk.  Er worden kindernevendiensten georganiseerd  voor kinderen tot en met 12 jaar. De Hervormde Gemeente Immanuël werkt ook mee aan de verzorging van de diensten in het ouderencentrum  “Ten Anker” en aan oecumenische activiteiten in de regio. Onze gemeente maakt deel uit van de Classis Delta van de PKN. 

Kerkdiensten.

De gemeente houdt één dienst per zondag,  ‘s Morgens om 10.00 uur bezoeken gemiddeld zo’n 30 gemeenteleden onze kerk. Niet écht veel, maar dit draagt natuurlijk wél bij aan een grote onderlinge betrokkenheid!  Ook worden er avonddiensten gehouden in de Stille Week voor Pasen. We lezen tijdens de Erediensten uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 en er wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek der Kerken. We worden daarbij muzikaal ondersteund door bekwame organisten. Strikt houden aan een vaste liturgie is voor ons geen must. Desondanks heeft elke kerkdienst een weloverwogen liturgische indeling, zoals men gewend is in de kerken die aangesloten zijn bij de PKN. De kerkdiensten zijn ‘life’ en achteraf te volgen via kerkdienstgemist.nl : zie beginpagina > menu rechts onderaan > kerkdiensten online bijwonen.

De identiteit van de gemeente.

We zijn een pluriforme gemeente, veelkleurig en veelzijdig met respect voor ieders geloofsbeleving, en daardoor een gemeente die zich kenmerkt door  “eenheid in verscheidenheid”. Onze gemeente wil graag een open en gastvrije gemeente zijn. Zij staat open voor verandering binnen de kerk, liturgie en samenleving, waarbij de Bijbel als Woord van God tot inspiratie dient voor het dagelijks leven en onze plaats in de samenleving.  Kinderen mogen aan het avondmaal deelnemen en vrouwen mogen een ambt bekleden.

Wat is onze “missie”?

We willen jong en oud uit de Gemeente Tholen en daarbuiten een plek bieden om samen het christelijk geloof te belijden en te beleven, waarbij wederzijds respect voor elkaars overtuiging vanzelfsprekend is.

Oecumene en contact met andere kerken.

De Immanuëlgemeente onderhoudt op verschillende wijzen het contact met andere kerkelijke gemeenten in Tholen, maar ook daarbuiten met de PKN-gemeenten in Halsteren en Bergen op Zoom. Sinds 2017 werkt onze gemeente ook samen met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Tholen als het gaat om gezamenlijke diensten, thema-avonden, lezingen en de zg. themawandelingen.

Activiteiten in en rond de Kerk.

Jaarlijks neemt Immanuël deel aan de Thoolse braderie. Goed bezochte activiteiten in de kapel en op de binnenplaats leveren dan een welkome financiële ondersteuning op voor onze gemeente. Binnen onze gemeente zijn veel vrijwilligerswerk actief (kindernevendienst, bezoekersgroep, bloemengroep, kostersgroep, de kerktaxi-dienst, de groep van organisten, verzorging verjaardagsfonds, en nog tal van andere activiteiten).  Geregeld wordt een thema-wandeling georganiseerd na de kerkdienst (samen met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Tholen). Jaarlijks vindt een gezellig samenzijn van vrijwilligers plaats op de binnenplaats van de  kapel. De kerkelijke nieuwsvoorziening vindt plaats door middel van het Contactblad dat maandelijks verschijnt. Zo nodig wordt er een Gemeenteavond gehouden, georganiseerd door de kerkenraad.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze informatie meer wilt weten van onze gemeente. Zoals eerder vermeld bent u van harte welkom tijdens onze kerkdiensten op zondagmorgen. Want  wij willen (zonder ons aan u op te dringen) vooral een gastvrije gemeente zijn, waar velen zich thuis voelen en zich aangesproken voelen door de wijze waarop het Woord van God verkondigd wordt. En mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, schroom dan niet contact op te nemen met één van de leden van de kerkenraad en/of met onze predikant (zie ‘contactgegevens’).